ระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

เข้าสู่ระบบระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ วิธีการเข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้   : เลขประจำตัวประชาชน

รหัสผ่าน : เลขที่บัญชี ที่ใช้รับเงินเดือน


ประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงการเข้าระบบ

  1.กรุณาตรวจสอบข้อมูลหากไม่ถูกต้องโปรดทักท้วงทันที
  2.เอกสารฉบับนี้เป็น สำเนา ต้องใช้ประกอบกับเอกสารที่ทางราชการออกให้เท่านั้น
  3.หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล